Dịch vụ đào tạo

Các dịch vụ đào tạo của ASA bao gồm:

  • Kiểm toán OP Tổ chức các khóa học về kế toán, kiểm toán, quản trị tài chính cho doanh nghiệp;
  • Đào tạo cấp chứng chỉ Kiểm toán thực hành;
  • Đào tạo về quản trị Doanh nghiệp;
  • Đào tạo kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro doanh nghiệp;
  • Đào tạo tin học văn phòng;
  • Đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.