Dịch vụ kiểm toán

ASA đã và đang thực hiện cung cấp các dịch vụ kiểm toán sau:

  • Kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên;
  • Kiểm toán Báo cáo tài chính vì mục đích thuế;
  • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;
  • Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước;                               
  • Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính theo thời gian thỏa thuận;
  • Kiểm toán xác nhận nguồn vốn;
  • Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán hoạt động, Kiểm toán nội bộ.