Hỏi - Đáp

Quản lý tài sản hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp?

Doanh nghiệp (DN) phải lập hồ sơ tài sản cố định được hình thành từ nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) để theo dõi quản lý theo quy định pháp luật và không...

Quản lý tài sản hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp?

Doanh nghiệp (DN) phải lập hồ sơ tài sản cố định được hình thành từ nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) để theo dõi quản lý theo quy định pháp luật và không...

Hướng dẫn nghĩa vụ thuế khi trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Ngày 07/11/2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã ký ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp (DN) trích lập và sử dụng Quỹ phát...

Phát triển kinh tế số tại Việt Nam và vấn đề đặt ra

Đến nay, sau hơn 10 năm triển khai Chính phủ điện tử, Việt Nam mới cơ bản hoàn thành việc kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản của các bộ, ngành, địa phương với Văn...

Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng năm đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước, mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế đất nước.

Đề xuất quy trình, thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt...

Đề xuất quy trình, thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt...

Mục tiêu, giải pháp phát triển bền vững trong giai đoạn mới

Tại Việt Nam, phát triển bền vững được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là mục tiêu trong toàn bộ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, gắn liền với thực hiện tiến bộ, công...

Cơ quan hải quan phối hợp với cơ quan thuế: Xác định đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa

Ngay sau khi nhận được ý kiến của cơ quan thuế, căn cứ văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa của người nộp thuế (NNT), cơ quan hải...

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực trạng và kiến nghị

Bài viết trình bày một cách khái quát về những kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam trong những năm vừa qua.