GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2024

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2024.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2024.

Theo đó, đối với thuế GTGT, Nghị định nêu rõ, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9/2024 và kỳ tính thuế quý II, quý III/2024 của các DN, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn tại Nghị định này. 

Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 5, 6/2024 và quý II/2024; gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2024; gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2024; gia hạn 2 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 9/2024 và quý III/2024. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Các DN, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT đã kê khai.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8, 9 chậm nhất lần lượt là ngày 20/11, 20/12, 20/12, 20/12, 20/12.

Với kỳ tính thuế quý, Nghị định nêu rõ: Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II, quý III/2024 chậm nhất là ngày 31/12/2024.

Trường hợp DN, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của DN, tổ chức thuộc đối tượng quy định tại Nghị định này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

Đối với thuế TNDN, Nghị định quy định, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2024 của DN, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn tại Nghị định này.

Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp DN, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của DN, tổ chức không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

Đối với tiền thuê đất, theo Nghị định này, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 của DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 2 tháng kể từ ngày 31/10/2024.

Nghị định số 64/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành.

Tin khác