Bộ Tài chính chú trọng theo dõi, thi hành pháp luật

Thời gian qua, Bộ Tài chính luôn coi trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên gắn với công tác xây dựng pháp luật. Thông qua công tác này, Bộ Tài chính kịp thời phát hiện ra những vấn đề vướng mắc, bất cập, không phù hợp với thực tiễn, từ đó có hướng giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược giao.

Kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp luật

Công tác theo dõi thi hành pháp luật được Bộ Tài chính quan tâm triển khai thường xuyên, liên tục. Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp luật đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong quá trình xây dựng, ban hành, Bộ Tài chính đã thực hiện đánh giá về thủ tục hành chính; tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đăng tải công khai trên Cổng thông tin diện tử để lấy ý kiến rộng rãi. Nội dung quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đều hợp hiến, hợp pháp, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, có tính khả thi và thuận lợi trong tổ chức thực hiện. 

Đặc biệt, liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, hỗ trợ phục hồi kinh tế, trong năm 2022, Bộ Tài chính đã phối hợp trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản như: Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022, Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022 của UBTVQH về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ; Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...

Các quy định nêu trên đã góp phần giảm chi phí của người dân, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh, kiềm chế lạm phát và gián tiếp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2022. Đồng thời, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19 và phù hợp với bối cảnh chung của đất nước trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Dự kiến, thực hiện các giải pháp này trong năm 2022 sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân với giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phi, lệ phí là khoảng 233 nghìn tỷ đồng; trong đó, số tiền thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm khoảng 98 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 135 nghìn tỷ đồng. 

Lồng ghép với công tác thanh tra, kiểm tra

Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó ưu tiên lồng ghép công tác theo dõi đánh giá thi hành pháp luật với công tác kiểm tra, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để cung cấp kịp thời thông tin về văn bản quy phạm pháp luật tài chính đến các đối tượng.

Hằng năm, Bộ Tài chính đều xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện thanh tra theo kế hoạch, đúng quy định pháp luật; đánh giá việc tuân thủ pháp luật của các đối tượng thanh tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm pháp luật. Đồng thời, đánh giá những vướng mắc, khó khăn trong thực thi pháp luật, những tồn tại về quy định pháp luật để đề xuất biện pháp xử lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính. 

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật về thanh tra, Bộ Tài chính còn thực hiện công tác giám sát việc chấp hành pháp luật của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra; việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động thanh tra của đoàn thanh tra nhằm kịp thời có ý kiến với người ta quyết định thanh tra, từ đó nâng cao chất lượng thanh tra. Ngoài ra, Bộ Tài chính còn thực hiện các cuộc kiểm tra theo đúng chức năng.

Trong 11 tháng năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 70.295 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 780.957 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan; kiến nghị xử lý tài chính 65.287.390 triệu đồng; số tiền đã thu 10.948.062 triệu đồng.

Bộ Tài chính cũng đã thực hiện có hiệu quả việc trao đổi thông tin, phối hợp với cơ quan công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; đã phối hợp cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra liên quan đến các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; phối hợp với cơ quan điều tra trong xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Có thể nói, công tác theo dõi thi hành pháp luật đã được Bộ Tài chính quan tâm thường xuyên và liên tục. Thông qua công tác theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tài chính kịp thời phát hiện ra những vấn đề vướng mắc, bất cập, không phù hợp với thực tiễn, từ đó có hướng giải quyết kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược giao. 

Tin khác