Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Trong 8 tháng năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành 11 quyết định công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế 19 thủ tục hành chính (TTHC); bãi bỏ 33 TTHC và ban hành mới 3 TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan và giá.

Theo Bộ Tài chính, công tác cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là cải cách TTHC luôn được Lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước. Do đó, trong nhiều năm liền, Bộ Tài chính luôn nằm trong nhóm các bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu về CCHC.

Thông tin về kết quả triển khai công tác CCHC và kiểm soát TTHC trong 8 tháng năm 2023, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã triển khai thực hiện 125/150 nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC. Trong đó, đã hoàn thành 36 nhiệm vụ, triển khai 55 nhiệm vụ thường xuyên có hiệu quả và đảm bảo tiến độ, đang tiếp tục thực hiện 34 nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai hiệu quả Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 đáp ứng yêu cầu về cải cách TTHC tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 8 tháng, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện. Thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC nhằm đề xuất bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện.

Theo thống kê 8 tháng, Bộ Tài chính đã ban hành 11 quyết định công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế 19 TTHC; bãi bỏ 33 TTHC và ban hành mới 3 TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan và giá.

Liên quan đến việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tính đến ngày 30/8/2023, Bộ Tài chính có 774 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: 311 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 79 dịch vụ công một phần và 384 dịch vụ công cung cấp thông tin cho tổ chức cá nhân. Đồng thời, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 284 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bộ Tài chính tiếp tục vận hành Bộ phận Một cửa ổn định, hiệu quả. Tính từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/8/2023, đã tiếp nhận 756 hồ sơ, trong đó đã trả kết quả 502 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn 254 hồ sơ và không có hồ sơ quá hạn.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1450/QĐ-BTC thành lập Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ Tài chính, do Bộ trưởng là Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo triển khai các chủ trương và giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC của Bộ Tài chính; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch CCHC giai đoạn và hằng năm của Bộ Tài chính.

Đồng thời, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu với Thủ tướng Chính phủ về công tác CCHC công, nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo, điều hành, đôn đốc công tác CCHC; đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của Bộ Tài chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ Tài chính cung cấp...

Thời gian tới, để phát huy hiệu quả công tác CCHC, cải cách TTHC, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện các quy định về kiểm soát TTHC, thực hiện đánh giá tác động của TTHC, rà soát TTHC trong quá trình thực thi; thẩm định, thẩm tra chặt chẽ việc quy định TTHC tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Song song với đó, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC; tích hợp, cắt giảm các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có.

Tin khác