Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phiên họp tháng 1/2022

Sáng ngày 21/1/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, phiên họp tháng 1/2022. Đồng chí Tạ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, trong năm 2021, trước bối cảnh chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Ban Thường vụ Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc vẫn luôn bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy khối Cơ quan Trung ương.

Đồng thời, đã phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ chủ động đề xuất, triển khai tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, với nhiều giải pháp tích cực để thực hiện mục tiêu “vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới”.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ đã tổ chức được 11 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 4.468 đảng viên (đạt 92%); số đảng viên chưa có điều kiện học (08%) được các tổ chức đảng quán triệt tại các hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Năm 2021, Đảng bộ đã quyết định kết nạp cho 246 đồng chí; chuyển đảng chính thức cho 224 đồng chí; làm thủ tục cấp thẻ mới cho 264 đảng viên; chuyển sinh hoạt đi cho 283 đồng chí; tiếp nhận chuyển đến cho 257 trường hợp; đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi đảng cho 29 trường hợp...

Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cơ quan, đơn vị trong năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính kịp thời chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Toàn cảnh hội nghị.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Ban Thường vụ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng chỉ đạo, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Nhờ đó, năm 2021, thu ngân sách nhà nước, ước đạt 1.563,3 nghìn tỷ đồng, bằng 116,4% (vượt  219,9 nghìn tỷ đồng) dự toán, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020.

Công tác điều hành chi ngân sách nhà nước chủ động, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân; chi ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 1.879 nghìn tỷ đồng, bằng 111,4% dự toán. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được đảm bảo; ước tính năm 2021, bội chi ngân sách nhà nước thực hiện dưới 4% GDP.

Trong năm qua, tập thể Ban Thường vụ đã thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tăng cường đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Bước sang năm 2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ sẽ tiếp tục bám sát Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng bộ Bộ Tài chính, của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và của Nghị quyết Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Trên cơ sở tranh thủ tối đa sự chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối, xác định phương châm chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở, tăng cường phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính để tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2021. Hội nghị cũng nghe bản tự kiểm điểm và đóng góp ý kiến đối với từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã đoàn kết nhất trí; cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã thể hiện được bản lĩnh chính trị, phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; đóng góp vào hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành Tài chính, cơ quan Bộ Tài chính cũng như của Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính.

Trong năm 2022, Bí thư Đảng ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung đẩy mạnh tự kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm từ những tồn tại, hạn chế trong năm 2021, tập trung phòng ngừa tiêu cực tham nhũng. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy cần chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ; cơ cấu lại tổ chức một số đơn vị; chú trọng thực hiện phân cấp, phân quyền; cải cách hiện đại hóa, chuyển đổi số nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc; chú ý các giải pháp kích cầu theo Nghị quyết của Quốc hội; mua sắm hàng hóa dự trữ; đổi mới Học viện Tài chính toàn diện cả về nội dung đào tạo, đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất...

Bí thư Đảng ủy đề nghị Văn phòng Đảng ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn chỉnh lại Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.

Tin khác