Thị trường tài chính năm 2022 phát triển ổn định, bền vững